97 13 15 00 / Vagt 30 97 69 70

Forbrugsoplysninger

Persondataforordning

Persondatapolitik for Vildbjerg Tekniske Værker (VTV)

Vores målrettede arbejde med GPDR kan ses på dette link
 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af el, vand og fjernvarme, vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Kontaktoplysninger
VTV er databehandler for Vildbjerg Elværk, VTV El, Vildbjerg Vandværk, Vildbjerg Varmeværk, Feldborg Kraftvarmeværk, Haderup Kraftvarmeværk og Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk. De 7 selskaber er dataansvarlige og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen, og deres anvisninger. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Kontaktoplysninger til VTV:

Kontaktperson: Thorbjørn Madsen

Adresse: Islandsvej 2, 7480 Vildbjerg

Telefon nr.: 97 13 15 00

Mail: vtv@vtv-vildbjerg.dk

Website: www.vtv-vildbjerg.dk

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af el, vand, fjernvarme jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål. Derudover indhenter vi måleroplysninger i medfør af art. 6 stk. 1 b), e) og f) for at driftsoptimere vores ydelser.

 

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, målernummer, målerdata, lokationsdata fra internettet, GPS og billeder taget af installationer m.m. for at opfylde vores leveranceaftaler. 

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere vores ydelser.

 

Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til
Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere  der står for opkrævning, målerregistrering m.m. Kommer du i restance med betaling, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau, SKAT og fogedret.

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

  Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m.

Vi overfører ikke data udenfor EU.

 

Hvor har vi dine personoplysninger fra?
Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, men vi får også personoplysninger fra f.eks. målerselskaber. Vi kan også modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, ejendomsmæglere m.m.

 

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som aftaleforholdet med dig eksisterer. Ophører du med at være kunde, sletter vi dine personoplysninger (tidligst efter indeværende år + 5 år – ifølge reglerne i bogføringsloven – men der kan også være behov for at opbevare oplysningerne længere).

 

Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

 

Retten til at trække samtykke tilbage
Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af el, vand og fjernvarme. Skulle du have givet samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på siden.

 

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet
Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.